Something Rotten
brutalgeneration:

Iwami River (by chrissam42)